Hoà chung không khí ngày tựu trường trên cả nước. Ngày 5/9/2018 Trường MN Nhữ Hán tổ chức khai giảng năm học mới.